#

ISO 30401: 2018


Knowledge and
Innovation Manangement


Doctor of Philosopy (International Program)
Master of Science Program (Bilingual Program)

Philosophy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01

WHY ISO 30401: 2018

ทำไมต้องมีการจัดการความรู้ตามมาตรฐาน ISO 30401: 2018

#

 

การจัดการความรู้และนวัตกรรมเป็นศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการสร้างสรรค์ ที่เน้นการผสมผสานระหว่างความรู้จากแหล่งความรู้ที่หลากหลาย ประสบการณ์จากบุคคล ร่วมด้วยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เชื่อว่าจากองค์ความรู้และประสบการณ์ที่แตกต่างกัน สามารถเป็นจุดกำเนิดสร้างนวัตกรรมที่เป็นองค์ความรู้หรือสิ่งประดิษฐ์เพื่อเพิ่มศักยภาพให้แก่บุคคลหรือองค์กร การจัดการศึกษาในศาสตร์ของการจัดการความรู้ที่มีประสิทธิภาพต้องอาศัยผู้ที่มีความรู้ความสามารถในสาขาต่าง ๆ ร่วมไปกับการบูรณาการวิทยาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การบริหารธุรกิจ การบริหารจัดการองค์กร พฤติกรรมการเรียนรู้ และการมีประสบการณ์เรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริงโดยใช้กระบวนการวิจัยในบรรยากาศการเรียนรู้ที่เป็นพลวัต เพื่อให้องค์กรเกิดการเปลี่ยนแปลง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถขององค์กรในการแข่งขันได้อย่างยั่งยืนในสังคมฐานความรู้ (Knowledge-based society) และเศรษฐกิจฐานความรู้ (Knowledge-based economy)

02

policy ANNOUNCEMENT

Knowledge Management Systems

ประกาศนโยบายระบบการจัดการความรู้ (Knowledge Management Systems)

เพื่อให้การดำเนินการจัดการความรู้ของสาขาวิชาการจัดการความรู้และนวักรรม (ระดับบัณฑิตศึกษา) เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ตลอดจนสอดคล้องกับปรัชญา และวัตถุประสงค์ของหลักสูตรฯ จึงกำหนดนโยบายการจัดการความรู้ของหลักสูตรฯ ดังนี้

1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้หลักสูตรฯ มีการดำเนินงานด้านระบบการจัดการความรู้ โดยมุ่นเน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากร เพื่อพัฒนางานให้เกิดประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
2. เสริมสร้างวัฒนธรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการนำความรู้ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อทำให้เกิดการปรับปรุงและก่อให้เกิดนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการความรู้โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้บุคลากรของหลักสูตรฯ เข้าถึงองค์ความรู้ได้โดยง่าย สะดวก และรวดเร็ว

ประกาศ ณ วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ.2565

03

 

Research Areas

Knowledge and Innovation Management

04

ISO 30401 : 2023 KIM CAMT

Progress

05

 

Knowledge management systems Requirement

06

visualization characteristics of the organization

07

 

KIM QUALITY PROCEDURES 2020

08

KIM QUALITY PROCEDURES Revision 2021

09


 

KIM QUALITY PROCEDURES Revision 2022

10

KIM QUALITY PROCEDURES Revision 2023

11

Activity in ISO 30401 : 2018 KIM CAMT

รองศาสตราจารย์ ดร.รัฐพล วุฒิการณ์ ประธานหลักสูตรการจัดการความรู้และนวัตกรรม พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.สืบพงศ์ เฉินบำรุง อาจารย์ประจำหลักสูตรการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล เป็นผู้แทนหลักสูตร เข้ารับรางวัลหลักสูตรดีเด่น เนื่องในงานวันคล้ายวันสถาปนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครบรอบ 60 ปี ในโอกาสได้รับคัดเลือกจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้เป็นหลักสูตรดีเด่น ประเภทยอดนิยม ในกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2565 ได้แก่ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการความรู้และนวัตกรรม (หลักสูตรนานาชาติ) ระดับปริญญาเอก และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล ระดับปริญญาโท (Track : CBEC) ซึ่งเป็นหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษา ของวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นผู้มอบรางวัล โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวิชญ์ จันทร์ฉาย คณบดี และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราวิทย์ ญาณจินดา รองคณบดี พร้อมผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมแสดงความยินดี ณ ศาลาธรรม เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2567