#

Activity

 

กิจกรรมการฝึกอบรมด้านการจัดการความรู้สู่นวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนองค์การสถาบันวิจัยดาราศาสตร์ (องค์การมหาชน) ครั้งที่ 3

#
#
#
#
#
   เมื่อวันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.00-12.00 น. ณ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่