#

Activity

 

โครงการอบรมบทบาทผู้นำกับการจัดการความรู้ (ระดับสูง ระดับกลาง และระดับต้น) (กิจกรรมที่ 1)

#
#
   โครงการอบรมบทบาทผู้นำกับการจัดการความรู้ (ระดับสูง ระดับกลาง และระดับต้น) ในหัวข้อ "การให้ความรู้ด้านการจัดการความรู้และการสร้างทีมขับเคลื่อนด้านการจัดการความรู้ (กิจกรรมที่ 1) เมื่อวันที่ 6-7 มิถุนายน 2565