#

Activity

 

Internal Audit Training Workshop

#
#
#
#
#
   คณาจารย์หลักสูตรการจัดการความรู้และนวัตรกรรมและเจ้าหน้าที่หน่วยบัณฑิตศึกษาเข้ารับการอบรม เรื่อง Internal Audit Training Workshop โดย ดร.ณัฐธเนศ ด้ายดำ จาก BSI Group เมื่อวันที่ 22-23 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุม 513 ชั้น 5 อาคารวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี