#

Activity

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ เข้าศึกษาดูงานระบบการจัดการความรู้ตามมาตรฐาน ISO 30401 และ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัว TQA และ EdPEx ของ CAMT นำทีมดำเนินกิจกรรมโดยศูนย์ KIND BY CAMT วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชีย

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
   มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ เข้าศึกษาดูงานด้านมาตรฐานระบบการจัดการความรู้ของหน่วยงานที่ประสบความสำเร็จด้านการจัดการความรู้ขององค์กร จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 13-15 มีนาคม 2566 เวลา 8.30-16.30 น.


วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยเชียงใหม่


วิทยากรโดย ผศ.ดร.วรวิชญ์ จันทร์ฉาย คณบดีวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี และอ.ดร.อัจฉรา คำอักษร ปฏิบัติหน้าที่ช่วยคณบดี ด้านการบริหารระบบ ISO 30401


และทีมงาน วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่