#

Activity

 

Assessment Plan

#
#
#
#
#
#
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรพัฒน์ วาณิชวัฒนะโกศล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร และคณาจารย์หลักสูตรการจัดการความรู้และนวัตรกรรม หารือเรื่อง Assessment Plan ร่วมกับทีมจาก BSI Group ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้อง 215 (Smart Classroom) ชั้น 2 อาคารวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี