#

Activity

 

โครงการพัฒนาคุณภาพระบบการจัดการความรู้ ตามมาตรฐาน ISO 30401: 2018 Knowledge Management Systems มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

#
#
#
#
#
#
   การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ “การตรวจสอบภายในและเตรียมความพร้อมก่อนการตรวจประเมินเพื่อขอคำรับรอง” ประกอบด้วยเรื่องประเมินระบบการจัดการความรู้ขององค์กรด้วย Application และการพัฒนาและประเมินศักยภาพองค์กร (Performance Evaluation) รวมไปถึง Workshop การตรวจสอบภายใน (Internal Audit) และการปรับปรุงและพัฒนา (Improvement) กำหนดจัดอบรมในวันที่ 3 – 4 กรกฎาคม 2566 (จำนวน 12 ชั่วโมง) ณ ห้องประชุม SCC 504 อาคารเรียนรวมวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ วิทยากรโดย อ.ดร.อัจฉรา คำอักษร ปฏิบัติหน้าที่ช่วยคณบดี ด้านการบริหารระบบ ISO 30401 และทีมงาน วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่