#

Activity

 

โครงการเตรียมความพร้อมสู่มาตรฐานการจัดการความรู้  ISO 30401: 2018  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) 

#
#
#
#
#
#
#
#
#
   โครงการเตรียมความพร้อมสู่มาตรฐานการจัดการความรู้ ISO 30401: 2018 ครั้งที่ 1 ของกิจกรรม ครั้ง “การตรวจสอบคุณภาพภายใน (Internal Audit) ตามกรอบมาตรฐาน ISO 30401: 2018” จัดขึ้นเมื่อวันที่ 7-8 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 – 16.00 น. (12 ชั่วโมง)ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 21-22 สิงหาคม 2566 และครั้งที่ 3 ในระหว่างวันที่ 18-19 กันยายน 2566 ณ ศูนย์ฝึกปฏิบัติการไฟฟ้าแรงสูง (ศฝฟ.) อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ให้กับบุคลากรจากภาคส่วนงานต่างๆ ทั่วประเทศของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ. หรือ PEA) เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสู่มาตรฐานการจัดการความรู้ ISO 30401: 2018 รวมทั้ง เตรียมความพร้อมการตรวจสอบประเมินภายในจากทีมที่ปรึกษาโครงการฯ ก่อนการตรวจประเมินเพื่อขอคำรับรอง โดยวิทยากร อาจารย์ ดร.อัจฉรา คำอักษร ผู้ปฏิบัติหน้าที่ช่วยคณบดี ด้านการบริหารมาตรฐานระบบ ISO 30401 และ ทีมงานจาก KIND by CAMT วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่