#

Activity

 

โครงการคนเก่ง (Talent) สรรค์สร้างนวัตกรรมระบบรถไฟฟ้า ขนส่งมวลชน และการศึกษาดูงาน การรถไฟขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย จังหวัดกรุงเทพมหานคร

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
   กิจกรรม 1 จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อกำหนดเกณฑ์ในการจัดกลุ่มโครงการนวัตกรรม (Product Innovation, Process Innovation และ Service Innovation) จำนวน 6 ชั่วโมง โดยแบ่งกิจกรรมเป็น 2 วัน คือวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 และวันที่ 1 มีนาคม 2566

กิจกรรม 2 การถ่ายทอดองค์ความรู้การจัดทำโครงการ ได้แก่ การตอบโจทย์ธุรกิจองค์กร ความเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้น (Feasibility) ความเป็นไปได้ทางธุรกิจ (Viability : Product Design or Service Design) ความเป็นไปได้ที่จะใช้งานได้จริง จัดในวันที่ 16 มีนาคม 2566 เวลา 9.00-16.00 น.

กิจกรรม 3 จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการนำเสนอผลงานในรูปแบบต่างๆ ได้แก่ โปสเตอร์ (Poster Presentation) Slide Presentation หรือ VDO Clip เป็นต้น เพื่อให้บุคลากรที่มีศักยภาพสูง (Talent Management) และโครงการพิเศษ (Show Your Idea Project) ทั้ง 39 โครงการ นำเสนอโครงการของตนต่อผู้เกี่ยวข้อง เพื่อให้ทุกโครงการได้ทราบถึงรายละเอียดของแต่ละโครงการ จำนวน 12 ชั่วโมง กำหนดจัดอบรม วันที่ 21 เมษายน 2566 เวลา 9.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 9 และ วันที่ 12 พฤษภาคม 2566 เวลา 9.00 – 16.00 น.

กิจกรรม 4 จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อจับคู่นวัตกรรม (Innovation Matching Pilot Projects) ให้เหลือ 3 โครงการ (Product Innovation 1 โครงการ, Process Innovation 1 โครงการ และ Service Innovation 1 โครงการ) จากทั้งหมด 39 โครงการ จำนวน 6 ชั่วโมง กำหนดจัดอบรมเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2566 เวลา 9.00 – 16.00 น.

วิทยากรโดย อ.ดร.อัจฉรา คำอักษร ปฏิบัติหน้าที่ช่วยคณบดี ด้านการบริหารระบบ ISO 30401

และทีมงาน วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่