#

Activity

 

โครงการการให้ความรู้และสร้างความเข้าใจด้านการออกแบบสถาปัตยกรรมการจัดการความรู้องค์กร (KM Architecture) ธนาคารออมสิน

#
#
#
#
   โครงการการให้ความรู้และสร้างความเข้าใจด้านการออกแบบสถาปัตยกรรมการจัดการความรู้องค์กร (KM Architecture) ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมแล้วเสร็จ (12 ชั่วโมง) คือระหว่างวันที่ 11-12 กันยายน 2566 ณ ธนาคารออมสิน จังหวัดกรุงเทพฯ ให้กับบุคลากรขององค์กร เพื่อให้สามารถรองรับการแก้ไขและการเปลี่ยนแปลงในสภาวะธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา โดยวิทยากร อาจารย์ ดร.อัจฉรา คำอักษร ผู้ปฏิบัติหน้าที่ช่วยคณบดี ด้านการบริหารมาตรฐานระบบ ISO 30401 และ ทีมงานจาก KIND by CAMT ร่วมกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมพล คงจิตต์ รองผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมและการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัครพล นิมมลรัตน์ ประธานหลักสูตรปริญญาโท สาขาการจัดการความรู้ และนวัตกรรม/รองผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมและการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่