#

Activity

 

โครงการ การอบรมด้านตรวจสอบภายในและเตรียมความพร้อมก่อนการตรวจประเมินเพื่อขอคำรับรอง ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่

#
#
#
#
#
#
#
   ศูนย์ KIND by CAMT นำโดย อาจารย์ดร.อัจฉรา คำอักษร ผู้ปฏิบัติหน้าที่ช่วยคณบดีด้านการบริหารระบบ ISO 30401 พร้อมด้วยทีมวิทยากร ได้จัดอบรมเรื่อง การตรวจสอบภายในตามมาตรฐาน ISO 30401 และเตรียมความพร้อมก่อนการตรวจประเมินเพื่อขอคำรับรอง มาตรฐาน ISO 30401: 2018” ให้แก่ ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคลล ส่วนบริหารจัดการความรู้องค์กร ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่ ประกอบด้วย คุณสธนธร ฤทธิจันทร์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคลล ส่วนบริหารการจัดการความรู้องค์กร คุณอัมพร ดิษฐวัด ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคลลฯ และบุคลากรธนาคารออมสิน รวมจำนวนผู้ร่วม 30 ท่าน ในการอบรมฯ ครั้งนี้ ระหว่างวันที่ 21 – 22 ธันวาคม 2566 ณ ห้องประชุมฟอ อาคาร 72 ปี ชั้น 3 ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่