#

Activity

 

กิจกรรมอบรมด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรมองค์กร ให้กับทีมบุคลากรฝ่ายการพยาบาล ของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เพื่อมุ่งสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้

#
#
#
#
#
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิติพงษ์ ยอดมงคล ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรม และตำแหน่งรองอธิการบดี ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลและพัฒนาบุคลากรเพื่อสมรรถะสู มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ให้เกียรติเป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้ในหัวข้อ “บทบาทของผู้นำการจัดการความรู้” ในกิจกรรมอบรมเสริมความรู้และพัฒนาทักษะด้านการจัดการความรู้ ให้แก่ทีมบุคลากร ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เพื่อมุ่งสู่การพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้และสามารถพัฒนานวัตกรรมสู่องค์กรได้อย่างยั่งยืน และเพื่อให้ความรู้ สร้างความเข้าใจ ถึงความสำคัญของระบบการจัดการความรู้ขององค์กร ตามกรอบมาตรฐาน ISO 30401: 2018 ในบทบาทของผู้นำการจัดการความรู้ เพื่อมุ่งสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ กิจกรรมได้จัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมชั้น 15 อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่