#

Activity

 

ศึกษาดูงานภายในประเทศ

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
   คณาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรการจัดการความรู้และนวัตกรรม เดินทางเพื่อศึกษาดูงานภายในประเทศ (จังหวัดชลบุรี) ในระหว่างวันที่ 5-7 พฤศจิกายน 2563 โดยได้เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) และ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ (Space Inspirium)