#

Activity

 

ประชุม ISO 30401: 2018 (GAP Audit)

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
   คณะกรรมการระบบการจัดการความรู้ หลักสูตรการจัดการความรู้และนวัตกรรม (ระดับบัณฑิตศึกษา) ประชุม ISO 30401: 2018 เพื่อทำ SWOT Analysis การวิเคราะห์องค์กร ร่วมกัน ในวันที่ 30 มิถุนายน 2566 เวลา 11.00-15.00 น. ณ ห้อง KIM FORUM ชั้น 3 วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มช.