#

Activity

 

ประชุม ISO 30401: 2018 (Stakeholder Analysis)

#
#
#
#
#
   คณะกรรมการระบบการจัดการความรู้ หลักสูตรการจัดการความรู้และนวัตกรรม (ระดับบัณฑิตศึกษา) ประชุม ISO 30401: 2018 เพื่อวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมกัน ในวันที่ 9 สิงหาคม 2566 เวลา 11.00-15.00 น. ณ ห้อง KIM FORUM ชั้น 3 วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มช.