#

Activity

 

ประชุม ISO 30401: 2018 (Risk Assessment )

#
#
#
#
#
   คณะกรรมการระบบการจัดการความรู้ หลักสูตรการจัดการความรู้และนวัตกรรม (ระดับบัณฑิตศึกษา) ประชุม ISO 30401: 2018 เพื่อทำวิเคราะห์ความเสี่ยง ร่วมกัน ในวันที่ 23 สิงหาคม 2566 เวลา 11.00-15.00 น. ณ ห้อง KI< FORUM ชั้น 3 วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มช.