#

Activity

 

กิจกรรมพัฒนาอาจารย์ : AI prompt engineer

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
   กิจกรรมพัฒนาอาจารย์ในหลักสูตร เข้ารับฟังการบรรยายและ workshop เรื่อง AI prompt engineer โดย ผศ.ดร.ภราดร สุรีย์พงษ์ ในวันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม 2566 เวลา 13.00-16.00 น. ร้าน DimCafe จ.เชียงใหม่