#

Activity

 

อาจารย์หลักสูตรศึกษาดูงานในหน่วยงานองค์กรในประเทศไทย

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
   กิจกรรมศึกษาดูงานด้านการบริหารองค์กรและการจัดการความรู้และนวัตกรรม สำหรับคณาจารย์หลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการความรู้และนวัตกรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณาจารย์และบุคลากรได้ศึกษา เรียนรู้ และแลกเปลี่ยนความรู้ วิธีคิด และวิธีปฏิบัติ รวมถึงนวัตกรรมต่างๆ ในองค์กร เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการเรียนการสอน และการพัฒนาตนเอง และองค์กรต่อไป โดยเข้าศึกษาดูงาน 3 หน่วยงาน ในระหว่างวันที่ 30 พ.ย. 66 -1 ธ.ค. 66 ณ ดังนี้
1. บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) จังหวัดชลบุรี ในหัวข้อ “การนำเทคนิคหรือเครื่องมือใหม่ เพื่อการส่งเสริม CoP และ การส่งเสริมการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้”
2. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่ จังหวัดกรุงเทพมหานคร ในหัวข้อ “การดำเนินงานด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรม”
3. บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน) สํานักงานใหญ่ เขตบางซื่อ จังหวัดกรุงเทพมหานคร ในหัวข้อ“Digital Transformation และ Innovation”