ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง CMU Mail
ผู้บริหาร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวิชญ์ จันทร์ฉาย คณบดีวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี worawit.j@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร.ปฏิสนธิ์ ปาลี รองคณบดีฝ่ายบริหารและเทคโนโลยีสารสนเทศ patison.p@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พร้อมพงศ์ สุกัณศีล รองคณบดีฝ่ายวิชาการ prompong.sugunnasil@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาติชาย ดวงสอาด รองคณบดีฝ่ายนวัตกรรมการเรียนรู้ chartchai.d@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร.ดนัยธัญ พงษ์พัชราธรเทพ รองคณบดีฝ่ายบริการสังคมและวิจัย danaitun.p@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรพัฒน์ วาณิชวัฒนะโกศล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย jirapat.w@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิมลบุญ จีระผานุกร ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา vimolboon.c@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรวิชย์ ถิ่นนุกูล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ orawit.t@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร.สมเกียรติ น่วมนา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการสังคม somkeit.n@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราวิทย์ ญาณจินดา หัวหน้าสำนักวิชาการศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี Jirawit.y@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร.สุเมธ ยอดแก้ว รองหัวหน้าสำนักวิชาการศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี sumet.y@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภาพร รีวีระกุล ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมและการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล napaporn.r@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภราดร สุรีย์พงษ์ รองผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมและการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล pradorn.s@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร.ภคินี อริยะ รองผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมและการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล pakinee.a@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร.อัครพล นิมมลรัตน์ รองผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมและการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล acrapol.n@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร.เฉลิมพล คงจิตต์ รองผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมและการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล chalermpon.k@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร.อัจฉรา คำอักษร ผู้ปฏิบัติหน้าที่ช่วยคณบดี (Acting Assistant Dean) ด้านการบริหารมาตรฐานระบบ ISO30401 achara.k@cmu.ac.th
นางสาวปิยาภรณ์ ณ เชียงใหม่ เลขานุการวิทยาลัยฯ piyaporn.n@camt.info
หลักสูตรการจัดการความรู้และนวัตกรรม
รองศาสตราจารย์ ดร.รัฐพล วุฒิการณ์ รองศาสตราจารย์ ratapol.w@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีราพร แซ่แห่ว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ teeraporn.s@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อติชาต หาญชาญชัย อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร atichart.h@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิติพงษ์ ยอดมงคล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ pitipong.y@cmu.ac.th
หลักสูตรวิศวกรรมซอฟต์แวร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพพล ชูศรี ประธานสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ noppon.c@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรหทัย ณ ลำพูน เลขานุการสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ pathathai.n@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาสกร พรรณจิตต์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ passakorn.p@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร.กิตติธัช สุตีคา อาจารย์ kittitouch.s@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัทมา ลงกานี เลขานุการสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ป.โท pattama.l@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร.ภูดินันท์ สิงห์คำฟู เลขานุการสาขาวิชาบูรณาการอุตสาหกรรมดิจิทัล phudinan.s@cmu.ac.th
อาจารย์ ปริญญา สุวรรณศรีคำ อาจารย์ parinya.s@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร. ปรีดิ์ เที่ยงบูรณธรรม อาจารย์ pree.t@cmu.ac.th
อาจารย์ ชยกฤต หิริสัจจะ อาจารย์ jayakrit.h@cmu.ac.th
อาจารย์ ศิรประภา วัฒนากุล อาจารย์ siraprapa.w@cmu.ac.th
อาจารย์ ศุภรา กรุดพันธ์ อาจารย์ supara.g@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร.เจนจิรา ใจมั่ง อาจารย์ jenjira.j@cmu.ac.th
อาจารย์ อภิชกา สิงห์ใจ อาจารย์ (ลาศึกษาต่อ) apitchaka.s@cmu.ac.th
อาจารย์ ธิสินี สุรพันธ์ อาจารย์ tisinee.s@cmu.ac.th
หลักสูตรแอนนิเมชันและวิชวลเอฟเฟกต์
อาจารย์ ดร.อรุษ คุณเขต ประธานสาขาวิชาแอนนิเมชัน arus.k@cmu.ac.th
อาจารย์ ณัฐ จันทสิงห์ เลขานุการสาขาวิชาแอนนิเมชัน nat.c@cmu.ac.th
อาจารย์ ธันยภฤศ ฟองดาวิรัตน์ อาจารย์ thunyapruet.f@cmu.ac.th
อาจารย์ ธกฤต เฉียบแหลม อาจารย์ thakrit.c@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณิษวาส จินตพิทักษ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ manissaward.j@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดิษยา จูฑะศรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ disaya.c@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร. นภ คงดี อาจารย์ nop.k@cmu.ac.th
อาจารย์ คงทัต ทองพูน อาจารย์ kongtat.t@cmu.ac.th
อาจารย์ กลวัชร คล้ายนาค อาจารย์ konlawat.k@cmu.ac.th
อาจารย์ วรินทร์รัตน์ พุทธอาสน์ อาจารย์ varinrat.b@cmu.ac.th
อาจารย์ เสฎฐี บุญชู อาจารย์ (ลาศึกษาต่อ) setthee.b@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร. ศุภรดา ประภาวงศ์ อาจารย์ suparada.p@camt.cmu.ac.th
นาย นพพล วงศ์ต๊ะ พนักงานปฏิบัติการช่วยสอน noppon.w@cmu.ac.th
หลักสูตรการจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ
อาจารย์ ดร.อฬิญญา พงษ์วาท ประธานสาขาวิชาการจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ arunotai.p@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รัศมิ์ลภัส สุตีคา เลขานุการสาขาวิชาการจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ raslapat.s@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร.กฤตวยาน์ ทองคู่ อาจารย์ krittawaya.t@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรพร คูวุฒยากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ pattaraporn.khuwuth@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาสิทธิ์ เจริญขวัญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ phasit.c@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร. บุณฑริกา ปภาวสิทธิ์ อาจารย์ boontarika.p@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริกร สันติโรจนกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ sirikorn.s@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร.กรรณิกาณ์ ด้วงเจริญ อาจารย์ kannikadaung@gmail.com
อาจารย์ ดร.พชร ตินะมาส อาจารย์ pachara.t@cmu.ac.th
อาจารย์ พรธิดา แก้วกมล อาจารย์ porntida.k@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร.คณิตา ตุมพสุวรรณ อาจารย์ khanita.t@cmu.ac.th
อาจารย์ กชณิช วรรณโกษฐ อาจารย์ kodchanitch.wanna@cmu.ac.th
หลักสูตรดิจิทัลเกม
อาจารย์ ดร.เกียรติกร สำอางค์กูล ประธานสาขาวิชาดิจิทัลเกม keattikorn.s@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร.ธีรวัฒน์ กำเนิดศิริ เลขานุการสาขาวิชาดิจิทัลเกม teerawat.k@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร.กฤติยา ศักดิ์ศรีสถาพร อาจารย์ krittiya.s@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร.เทพฤทธิ์ สินธำรงรักษ์ อาจารย์ thepparit.s@cmu.ac.th
หลักสูตรบูรณาการอุตสาหกรรมดิจิทัล
อาจารย์ ดร. วรัญญา มหานันท์ ประธานสาขาวิชาบูรณาการอุตสาหกรรมดิจิทัล waranya.m@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร.จิรพิพัฒน์ ธัญพงษ์ภัทร อาจารย์ jirapipat.than@cmu.ac.th
สำนักวิชา
อาจารย์ ดร. วันทนา อารีประยูรกิจ อาจารย์ wantana.a@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร.สืบพงศ์ เฉินบำรุง อาจารย์ suepphong.c@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร.ศิรวัจน์ ธีราโสภณพงศ์ อาจารย์ siravat.t@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร.ศุทธินี สวัสดิ์ซิตัง อาจารย์ suttinee.s@cmu.ac.th
นาย มนัสชัย โอนอ่อน ผู้ช่วยสอน manaschai.a@cmu.ac.th
นางสาวพัชราภรณ์ ศรีบุญทันกุล ผู้ช่วยสอน patcharaphon.s@cmu.ac.th
นายธนัท วลัยรัชต์ เจ้าหน้าที่เชิงรุก thanat.w@cmu.ac.th
นางสาว กนกวรรณ วงค์ปาลีย์ เจ้าหน้าที่เชิงรุก kanokwan.wong@cmu.ac.th
อาจารย์เชิงรุก
อาจารย์ ดร.สุมาลี สง่าเมือง อาจารย์ sumalee.sa@cmu.ac.th
สำนักงานวิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี - งานบริหารทั่วไป
หน่วยธุรการสารบรรณ
นางสาวยลลดา รินจ้อย พนักงานปฏิบัติงาน (เลขานุการผู้บริหาร) yonlada.t@cmu.ac.th
นางพานิตนันท์ มันกระโทก พนักงานปฏิบัติงาน (บริหารงานทั่วไป) pranitnan.m@cmu.ac.th
หน่วยการเจ้าหน้าที่
นางศิริพัสตร์ ถาอ้าย หัวหน้างานบริหารทั่วไป siripat.t@camt.info
นางสาวปวีณา ยาวิชัย พนักงานปฏิบัติงาน paweena.y@cmu.ac.th
หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ
นายศักดิ์เกษม เทพรักษา เจ้าหน้าที่สำนักงาน sakkasem.t@cmu.ac.th
นายนิคม ทิพย์เนตร พนักงานบริการทั่วไป nikom.t@cmu.ac.th
นายนเรศ สมมา พนักงานบริการทั่วไป (คนสวน) naret.s@cmu.ac.th
นายณัฐวิทย์ พิศนอก พนักงานช่าง
หน่วยประชาสัมพันธ์
นางสาวสุมิตรา กันธะวงค์ พนักงานปฏิบัติงาน (ปฏิบัติงานในหน้าที่ประชาสัมพันธ์) sumitra.k@cmu.ac.th
สำนักงานวิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี - งานการเงิน การคลังและพัสดุ
หน่วยการเงินและบัญชี
นางสาวจงลักษณ์ สมร่าง หัวหน้างานการเงิน การคลังและพัสดุ jonglak.s@cmu.ac.th
นางสาววัชราพรรณ เสียงสนั่น เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี watcharaphan.sinag@cmu.ac.th
นายน้ำมนต์ ผกามาศ เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี nammon.p@cmu.ac.th
หน่วยพัสดุ
นาย สมลักษณ์ สอาดจิตต์ พนักงานปฏิบัติงาน somluk.s@camt.info
นางสาว ณัฐนรีย์ วงค์ปิน พนักงานปฏิบัติงาน natnaree.w@cmu.ac.th
สำนักงานวิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี - งานนโยบายและแผนและประกันคุณภาพการศึกษา
นางวิภาพร หมื่นมาณี พนักงานปฏิบัติงาน (เจ้าหน้าที่นโยบายและแผนฯ) nipaporn.n@cmu.ac.th
นายธงชัย ยืนยงคีรีมาศ พนักงานปฏิบัติงาน (เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพการศึกษา) tongchai.y@cmu.ac.th
สำนักงานวิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี - งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
หน่วยบริการการศึกษาระดับปริญญาตรี
นางมะลิวรรณ ชัยชนะ หัวหน้างานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา maliwan.c@cmu.ac.th
นางสาวลักษณวิมล หลวงคำ พนักงานปฏิบัติงาน laksanawimon.l@cmu.ac.th
นางเกศสุดา ใจคำ พนักงานปฏิบัติงาน gedsuda.j@cmu.co.th
นางสาวนฤมล กิติ พนักงานปฏิบัติงาน narumon.ki@cmu.ac.th
นางอรวรรณ ทองงาม พนักงานปฏิบัติงาน (ปฏิบัติงานในหน้าที่บริการการศึกษา หลักสูตรการจัดการสมัยใหม่ฯ) orawan.s@camt.info
นางสาวกฤติกา หงษ์ทอง พนักงานปฏิบัติงาน Krittika.hong@cmu.ac.th
นายกำชัย ศิริอุดมพงศ์ พนักงานปฏิบัติงาน (ปฏิบัติงานในหน้าที่บริการการศึกษา หลักสูตรแอนนิเมชันและเกม) kamchai.s@cmu.ac.th
นางสาวกฤษณพร พละพล พนักงานปฏิบัติงาน (ปฏิบัติงานในหน้าที่บริการการศึกษา หลักสูตรวิศวกรรมซอฟต์แวร์)
หน่วยบัณฑิตศึกษา 053-942649
นางสาวอภิรดี โรจนประดิษฐ พนักงานปฏฺบัติงาน apiradee.r@camt.info
นางสาวณัฐกฤตา พงศากลวัชร พนักงานปฏิบัติงาน natthakritta.p@cmu.ac.th
นางสาวธณัฐพร จันทร์แสง พนักงานปฏิบัติงาน thanutphorn.ch@cmu.ac.th
หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
นางสาวพรภัทรา เดียมขุนทด พนักงานปฏิบัติงาน pornpatta.d@cmu.ac.th
นายธนสรร ธีรวโรดม พนักงานปฏิบัติงาน (ปฏิบัติงานในหน้าที่กิจการนักศึกษา) tanasan.t@cmu.ac.th
หน่วยคอมพิวเตอร์และพัฒนาระบบ
นายธนนท์ เหล็กชาย นักวิชาการคอมพิวเตอร์ thanon.l@cmu.ac.th
นางสาวศุภธิดา สุริยจันทร์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ supatida.s@cmu.ac.th
นายทรงยศ จันทร์อินทร์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นายสมเพชร แก้วแจ่ม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ samapet.k@cmu.ac.th
ว่าที่ ร.ต.นิติพัฒน์ เดชาพัฒนนันท์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ห้องสร้างสรรค์เพื่อการเรียนรู้
นางสาวฌชกร ถาวรเกษมหทัย พนักงานปฏิบัติงาน chodchakorn.t@cmu.ac.th
ศูนย์ WIL
นางสาวกชนิภา แก้วสุทธะ พนักงานปฏิบัติงาน kochanipha.k@cmu.ac.th
นางสาวอัทธยา เข็มเพ็ชร์ พนักงานปฏิบัติงาน attaya.k@cmu.ac.th
สำนักงานวิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี - งานบริหารงานวิจัย
นางวลัยพร สิงห์คำฟู หัวหน้างานบริหารวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ walaiporn.m@cmu.ac.th
นางสาววราภรณ์ มหาไม้ พนักงานปฏิบัติงาน waraporn.mah@cmu.ac.th
นางสาวธนพร งามประภาสม พนักงานปฏิบัติงาน thanaporn.ngam@cmu.ac.th
หน่วยบริหารงานวิเทศสัมพันธ์
นางสาวนริศรา เลาหพัฒนาเลิศ พนักงานปฏิบัติงาน (ปฏิบัติงานในหน้าที่บริหารงานวิเทศสัมพันธ์)
ศูนย์นวัตกรรมและการเทคโนโลยีดิจิทัล
นางศรินทร์ญา บุญทารักษ์ นักการเงินและบัญชี sarinya.b@cmu.ac.th
นางสาวเจนจิรา จีนชาติ นักการเงินและบัญชี jenjira.c@cmu.ac.th
นางสาวชุลีพร โมอ่อน พนักงานปฏิบัติงาน chuleeporn.m@cmu.ac.th
นางสาว สุพัตรา ทาระสาร พนักงานปฏิบัติงาน supattra.ta@cmu.ac.th
นางสาว ลักษมีพร  เปี้ยตั๋น นักการเงินและบัญชี
นางสาววัชราพรรณ เสียงสนั่น watcharaphan.sinag@cmu.ac.th