ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง CMU Mail
ผู้บริหาร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวิชญ์ จันทร์ฉาย คณบดีวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี worawit.j@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฏิสนธิ์ ปาลี รองคณบดี patison.p@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราวิทย์ ญาณจินดา รองคณบดี jirawit.y@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร.ดนัยธัญ พงษ์พัชราธรเทพ รองคณบดี danaitun.p@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร.กลวัชร คล้ายนาค รองคณบดี konlawat.k@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรพัฒน์ วาณิชวัฒนะโกศล ผู้ช่วยคณบดี jirapat.w@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรวิชย์ ถิ่นนุกูล ผู้ช่วยคณบดี orawit.t@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ น่วมนา ผู้ช่วยคณบดี somkeit.n@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร.อรุษ คุณเขต ผู้ช่วยคณบดี arus.k@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัศมิ์ลภัส สุตีคา หัวหน้าสำนักวิชาศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี raslapat.s@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภาพร รีวีระกุล ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมและการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล napaporn.r@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภราดร สุรีย์พงษ์ รองผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมและการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล pradorn.s@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภคินี อริยะ รองผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมและการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล pakinee.a@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัครพล นิมมลรัตน์ รองผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมและการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล acrapol.n@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมพล คงจิตต์ รองผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมและการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล chalermpon.k@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา คำอักษร ผู้ปฏิบัติหน้าที่ช่วยคณบดีด้านการบริหารระบบ ISO30401 achara.k@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร.คงทัต ทองพูน ผู้ปฏิบัติหน้าที่ช่วยคณบดีด้านการพัฒนาศักยภาพในการเรียนรู้ของนักศึกษา kongtat.t@cmu.ac.th
นางสาวปิยาภรณ์ ณ เชียงใหม่ เลขานุการวิทยาลัยฯ piyaporn.n@cmu.ac.th
หลักสูตรการจัดการความรู้และนวัตกรรม
รองศาสตราจารย์ ดร.รัฐพล วุฒิการณ์ ประธานหลักสูตรการจัดการความรู้และนวัตกรรม ระดับปริญญาเอก ratapol.w@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร.ธีราพร แซ่แห่ว เลขานุการหลักสูตร teeraporn.s@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิติพงษ์ ยอดมงคล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ pitipong.y@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร. วันทนา อารีประยูรกิจ อาจารย์ wantana.a@cmu.ac.th
หลักสูตรการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล
อาจารย์ ดร.สืบพงศ์ เฉินบำรุง เลขานุการหลักสูตร suepphong.c@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร. ทมะ ดวงนามล อาจารย์ tama.d@cmu.ac.th
หลักสูตรวิศวกรรมซอฟต์แวร์
อาจารย์ ดร.อภิชกา สิงห์ใจ เลขานุการสาขาวิชาการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ apitchaka.s@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพพล ชูศรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ noppon.c@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรหทัย ณ ลำพูน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ pathathai.n@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร.กิตติธัช สุตีคา ประธานสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ kittitouch.s@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาสกร พรรณจิตต์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ passakorn.p@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พร้อมพงศ์ สุกัณศีล prompong.sugunnasil@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัทมา ลงกานี เลขานุการสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ป.โท pattama.l@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาติชาย ดวงสอาด ประธานสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ป.โท chartchai.d@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูดินันท์ สิงห์คำฟู อาจารย์ phudinan.s@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร.ปริญญา สุวรรณศรีคำ อาจารย์ parinya.s@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีดิ์ เที่ยงบูรณธรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ pree.t@cmu.ac.th
อาจารย์ ชยกฤต หิริสัจจะ อาจารย์ jayakrit.h@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร.ศิรประภา วัฒนากุล อาจารย์ siraprapa.w@cmu.ac.th
อาจารย์ ธิสินี สุรพันธ์ อาจารย์ tisinee.s@cmu.ac.th
หลักสูตรแอนนิเมชันและวิชวลเอฟเฟกต์
รองศาสตราจารย์ ดร.ดิษยา จูฑะศรี ประธานสาขาวิชาแอนนิเมชันและวิชวลเอฟเฟกต์ disaya.c@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร.ธันยภฤศ ฟองดาวิรัตน์ เลขานุการสาขาวิชาแอนนิเมชันและวิชวลเอฟเฟกต์ thunyapruet.f@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร.สุเมธ ยอดแก้ว อาจารย์ sumet.y@cmu.ac.th
อาจารย์ เสฎฐี บุญชู อาจารย์ setthee.b@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณิษวาส จินตพิทักษ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ manissaward.j@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นภ คงดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ nop.k@cmu.ac.th
อาจารย์ ณัฐ จันทสิงห์ อาจารย์ nat.c@cmu.ac.th
อาจารย์ ธกฤต เฉียบแหลม อาจารย์ thakrit.c@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร. ศุภรดา ประภาวงศ์ อาจารย์ suparada.p@cmu.ac.th
อาจารย์ วรินทร์รัตน์ พุทธอาสน์ อาจารย์ varinrat.b@cmu.ac.th
หลักสูตรการจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ
รองศาสตราจารย์ ดร.ภาสิทธิ์ เจริญขวัญ ประธานสาขาวิชาการจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ phasit.c@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร.กฤตวยาน์ ทองคู่ เลขานุการสาขาวิชาการจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ krittawaya.t@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร.พรธิดา แก้วกมล อาจารย์ porntida.k@cmu.ac.th
อาจารย์ กชณิช วรรณโกษฐ อาจารย์ kodchanitch.wanna@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริกร สันติโรจนกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ sirikorn.s@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร.อฬิญญา พงษ์วาท อาจารย์ arinya.p@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรพร คูวุฒยากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ pattaraporn.khuwuth@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร. บุณฑริกา ปภาวสิทธิ์ อาจารย์ boontarika.p@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรธมณ จีระผานุกร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ vorathamon.ch@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร.กรรณิกาณ์ ด้วงเจริญ อาจารย์ kannika.d@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร.พชร ตินะมาส อาจารย์ pachara.t@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร.คณิตา ตุมพสุวรรณ อาจารย์ khanita.t@cmu.ac.th
หลักสูตรดิจิทัลเกม
อาจารย์ ดร.เกียรติกร สำอางค์กูล ประธานสาขาวิชาดิจิทัลเกม keattikorn.s@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรวัฒน์ กำเนิดศิริ เลขานุการสาขาวิชาดิจิทัลเกม teerawat.k@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤติยา ศักดิ์ศรีสถาพร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ krittiya.s@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร.เทพฤทธิ์ สินธำรงรักษ์ อาจารย์ thepparit.s@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร.ศุภรา กรุดพันธ์ อาจารย์ supara.g@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร.สุมาลี สง่าเมือง อาจารย์ sumalee.sa@cmu.ac.th
อาจารย์ นพพล วงศ์ต๊ะ อาจารย์ noppon.w@cmu.ac.th
หลักสูตรบูรณาการอุตสาหกรรมดิจิทัล
อาจารย์ ดร. วรัญญา มหานันท์ ประธานสาขาวิชาบูรณาการอุตสาหกรรมดิจิทัล waranya.m@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร.ศุทธินี สวัสดิ์ซิตัง เลขานุการสาขาวิชาบูรณาการอุตสาหกรรมดิจิทัล suttinee.s@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร.จิรพิพัฒน์ ธัญพงษ์ภัทร อาจารย์ jirapipat.than@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร.ชมภัช มาลังค์ อาจารย์ kanokwan.ma@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร.นัยน์รัตน์ กันยะมี อาจารย์ nairat.k@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร. นพชัย วงค์สาย อาจารย์ noppachai.w@cmu.ac.th
อาจารย์ กฤตย์ จินกลับ อาจารย์ krid.jin@cmu.ac.th
อาจารย์มนัสวีร์ สันพะเยาว์ อาจารย์ manatsawee.s@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร.ปิยวัช คุณทรงเกียรติ อาจารย์ piyavach.k@cmu.ac.th
สำนักวิชา
นาย มนัสชัย โอนอ่อน ผู้ช่วยสอน manaschai.a@cmu.ac.th
นางสาวพัชราภรณ์ ศรีบุญทันกุล ผู้ช่วยสอน patcharaphon.s@cmu.ac.th
นายธนัท วลัยรัชต์ เจ้าหน้าที่เชิงรุก thanat.w@cmu.ac.th
นายณัฏธ์ เต่าทอง นักจัดการทั่วไป nat.t@cmu.ac.th
อาจารย์เชิงรุก
สำนักงานวิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี - งานบริหารทั่วไป
หน่วยธุรการสารบรรณ
นางสาวยลลดา รินจ้อย นักจัดการงานทั่วไป (เลขานุการผู้บริหาร) yonlada.t@cmu.ac.th
นางพานิตนันท์ มันกระโทก นักจัดการงานทั่วไป (บริหารงานทั่วไป) pranitnan.m@cmu.ac.th
หน่วยการเจ้าหน้าที่
นางศิริพัสตร์ ถาอ้าย หัวหน้างานบริหารทั่วไป siripat.t@cmu.ac.th
นางสาวปวีณา ยาวิชัย นักจัดการงานทั่วไป paweena.y@cmu.ac.th
หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ
นายคุณากร ขยัน เจ้าหน้าที่บริหารจัดการอาคารสถานที่ khunakon.k@cmu.ac.th
นายณัฐวิทย์ พิศนอก พนักงานช่าง nattawit.pi@cmu.ac.th
นายนิคม ทิพย์เนตร พนักงานช่าง nikom.t@cmu.ac.th
นายนเรศ สมมา พนักงานบริการทั่วไป (คนสวน) naret.s@cmu.ac.th
หน่วยประชาสัมพันธ์
นางสาวสุมิตรา กันธะวงค์ นักจัดการงานทั่วไป (ปฏิบัติงานในหน้าที่ประชาสัมพันธ์) sumitra.k@cmu.ac.th
นางสาวชญานิศ สดชื่น นักจัดการทั่วไป
นาย ธีรพัฒน์ บาลใจ นักจัดการงานทั่วไป theerapat.b@cmu.ac.th
สำนักงานวิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี - งานการเงิน การคลังและพัสดุ
หน่วยการเงินและบัญชี
นางสาวจงลักษณ์ สมร่าง หัวหน้างานการเงิน การคลังและพัสดุ jonglak.s@cmu.ac.th
นางสาววัชราพรรณ เสียงสนั่น เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี watcharaphan.siang@cmu.ac.th
นาย ภัทรดนัย พิงคะสัน นักการเงินและบัญชี pattaradanai.p@cmu.ac.th
หน่วยพัสดุ
นางสาว ณัฐนรีย์ วงค์ปิน นักจัดการงานทั่วไป natnaree.w@cmu.ac.th
นางสาว ณัฐนรี นันต๊ะแก้ว นักจัดการงานทั่วไป nutnaree.n@cmu.ac.th
สำนักงานวิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี - งานนโยบายและแผนและประกันคุณภาพการศึกษา
นางวิภาพร หมื่นมาณี นักจัดการงานทั่วไป (เจ้าหน้าที่นโยบายและแผนฯ) nipaporn.n@cmu.ac.th
นายธงชัย ยืนยงคีรีมาศ นักจัดการงานทั่วไป (เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพการศึกษา) tongchai.y@cmu.ac.th
นางสาว กนกวรรณ วงค์ปาลีย์ นักจัดการงานทั่วไป kanokwan.wong@cmu.ac.th
นายน้ำมนต์ ผกามาศ นักจัดการงานทั่วไป (เจ้าหน้าที่นโยบายและแผนฯ) nammon.p@cmu.ac.th
สำนักงานวิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี - งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
หน่วยบริการการศึกษาระดับปริญญาตรี
นางสาวนฤมล กิติ รักษาการ หัวหน้างานบริการการศึกษา narumon.ki@cmu.ac.th
นางมะลิวรรณ ชัยชนะ นักจัดการงานทั่วไป maliwan.c@cmu.ac.th
นางสาวลักษณวิมล หลวงคำ นักจัดการงานทั่วไป laksanawimon.l@cmu.ac.th
นางเกศสุดา ใจคำ นักจัดการงานทั่วไป gedsuda.j@cmu.ac.th
นางอรวรรณ ทองงาม นักจัดการงานทั่วไป orawan.s@cmu.ac.th
นายกำชัย ศิริอุดมพงศ์ นักจัดการงานทั่วไป kamchai.s@cmu.ac.th
นางสาวกฤษณพร พละพล นักจัดการงานทั่วไป kristsanaporn.pala@cmu.ac.th
หน่วยบัณฑิตศึกษา 053-942649
นางสาวอภิรดี โรจนประดิษฐ นักจัดการงานทั่วไป apiradee.r@cmu.ac.th
นางสาวธณัฐพร จันทร์แสง นักจัดการงานทั่วไป thanutphorn.ch@cmu.ac.th
นางสาวณัฐกฤตา พงศากลวัชร นักจัดการงานทั่วไป natthakritta.p@cmu.ac.th
นางสาวอุรชา วันเมือง นักจัดการทั่วไป ajaree.w@cmu.ac.th
ดารนินทร์ ปินทะนา นักจัดการงานทั่วไป daranin.p@cmu.ac.th
หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
นางสาวพรภัทรา เดียมขุนทด นักจัดการงานทั่วไป pornpatta.d@cmu.ac.th
นายธนสรร ธีรวโรดม นักจัดการงานทั่วไป tanasan.t@cmu.ac.th
นางสาวศรกมล อินทะเสน นักจัดการงานทั่วไป sornkamon_int@cmu.ac.th
หน่วยคอมพิวเตอร์และพัฒนาระบบ
นายธนนท์ เหล็กชาย นักวิชาการคอมพิวเตอร์ thanon.l@cmu.ac.th
นางสาวศุภธิดา สุริยจันทร์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ supatida.s@cmu.ac.th
นายทรงยศ จันทร์อินทร์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ songyot.c@cmu.ac.th
นายสมเพชร แก้วแจ่ม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ samapet.k@cmu.ac.th
ว่าที่ ร.ต.นิติพัฒน์ เดชาพัฒนนันท์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ nitipat.d@cmu.ac.th
ห้องสร้างสรรค์เพื่อการเรียนรู้
นางสาวฌชกร ถาวรเกษมหทัย นักจัดการงานทั่วไป chodchakorn.t@cmu.ac.th
ศูนย์ WIL
นางสาวกชนิภา แก้วสุทธะ นักจัดการงานทั่วไป kochanipha.k@cmu.ac.th
นางสาวอัทธยา เข็มเพ็ชร์ นักจัดการงานทั่วไป attaya.k@cmu.ac.th
นางสาวเกวลิน วงค์ตาคำ นักจัดการงานทั่วไป kewalin.sa@cmu.ac.th
นางสาววิภาดา รินทา นักจัดการงานทั่วไป vipada.rinta@cmu.ac.th
สำนักงานวิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี - งานบริหารงานวิจัย
นางชิสา สิงห์คำฟู หัวหน้างานบริหารวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ walaiporn.m@cmu.ac.th
นางสาววราภรณ์ มหาไม้ นักจัดการงานทั่วไป waraporn.mah@cmu.ac.th
นางสาวธนพร งามประภาสม นักจัดการงานทั่วไป thanaporn.ngam@cmu.ac.th
หน่วยบริหารงานวิเทศสัมพันธ์
นางสาวนริศรา เลาหพัฒนาเลิศ นักจัดการงานทั่วไป (ปฏิบัติงานในหน้าที่บริหารงานวิเทศสัมพันธ์) narisara.lao@cmu.ac.th
ศูนย์นวัตกรรมและการเทคโนโลยีดิจิทัล
นางศรินทร์ญา บุญทารักษ์ นักจัดการงานทั่วไป sarinya.b@cmu.ac.th
นางสาวเจนจิรา จีนชาติ นักการเงินและบัญชี jenjira.c@cmu.ac.th
นางสาวชุลีพร โมอ่อน นักจัดการงานทั่วไป chuleeporn.m@cmu.ac.th
นางสาว สุพัตรา ทาระสาร นักจัดการงานทั่วไป supattra.ta@cmu.ac.th
นางสาว ศศิกัญญา ใจกันทะ นักการเงินและบัญชี sasikanya.jaikanta@cmu.ac.th
นางสาว วราภรณ์ วณีสอน ผู้ประสานงานโครงการ waraporn.wa@cmu.ac.th